Webové stránky www.herzig.cz slouží k přehledné prezentaci výrobků, zboží a služeb nabízených firmou Karel Herzig. Ceny a dostupnosti jsou orientační, odeslání objednávky slouží jako podklady pro vytvoření nabídky. Objednávka je závazná po osobní, telefonické nebo emailové komunikaci. Děkujeme

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Webové stránky www.herzig.cz slouží k přehledné prezentaci výrobků, zboží a služeb nabízených firmou Karel Herzig. Ceny a dostupnosti jsou orientační, odeslání objednávky slouží jako podklady pro vytvoření nabídky. Objednávka je závazná po osobní, telefonické nebo emailové komunikaci.

Objednávky zboží lze objednat následujícími způsoby:

1) Obsah objednávky

Abychom zaručili včasné a bezchybné zpracování objednávky, je nutné, aby obsahovala tyto náležitosti:

  • druh zboží, rozměry, materiál, kvalita a jiné požadované specifikace
  • požadované množství
  • termín dodání
  • údaje kupujícího
  • adresu dodání (pokud je odlišná od fakturační adresy)

Objednávka je závazná po potvrzení prodávajícím.

Potvrzenou objednávku je kupující oprávněn po dohodě s prodávajícím změnit nebo zrušit a to pouze písemnou formou.

2) Ceny

Ceny jsou stanoveny na základě poptávky kupujícího. Prodávající je oprávněn aktualizovat a měnit své prodejní ceny s ohledem na vývoj cen vstupních materiálů na světovém trhu.

3) Dodací podmínky

Zboží dodáváme v množství zaokrouhleném na celé balení, pokud ovšem není v objednávce výslovně požadováno dodání přesně na kusy.

Dodací lhůty: dle individuální dohody a podle konkrétního zboží

Doprava: přepravu na místo určení zajišťuje prodávající vlastním rozvozem nebo zásilkovou společností. Cena závozu je individuální dle dohody.

4) Platební podmínky

Dodané zboží je možné uhradit platbou v hotovosti, dobírkou nebo převodním příkazem. Při nedodržení termínu splatnosti účtujeme penále 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

5) Přechod vlastnických práv

Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem firmy Karel Herzig. Prodávající je oprávněn v případě neuhrazení závazků odebrat zboží zpět a to kdykoliv.

6) Kontrola stavu objednaného materiálu

Kupující je povinen bezprostředně při přebrání objednaného materiálu a zboží překontrolovat jeho stav, množství a rozměry spolu s prodávajícím nebo dopravcem podle přiloženého dodacího listu. Kupující není povinen přebírat od prodávajícího nebo dopravce materiál a zboží, které je poškozené, neúplné nebo kvalitou neodpovídající jak bylo domluveno v objednávce. V případě osobního odběru je nutné tyto skutečnosti sdělit prodávajícímu před naložením. V případě doručení naším rozvozem nebo přepravní společností je kupující povinen sepsat s dopravcem škodní protokol a o této skutečnosti informovat prodávajícího do 24 hodin e-mailem na herzig@herzig.cz.

Po přebrání zboží kupujícím nebude na dodatečné reklamace bez škodního protokolu brán zřetel.

Pokud je kupujícím řádné převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, nevznikne mu na dodatečné reklamce žádný nárok.

 

7) Reklamace

Reklamaci je možné uplatnit pouze písemnou formou. Reklamace se vztahuje na dodané množství a zjevné vady zboží. Kupující je povinen předložit doklad na zakoupený/reklamovaný materiál. Pokud je porušen obal, poškozené zboží od přepravy (manipulace atd.) tak je nutné pro uplatnění reklamace tuto skutečnost uvést v přepravním listě s podpisem obou stran (řidič-objednatel). Reklamovat lze pouze nezpracované zboží v původním stavu. Rozřezané, natřené a jinak opracovaný materiál nelze reklamovat. Reklamované zboží je kupující povinnem vrátit prodávajícímu na adresu firmy na vlastní náklady a zajistit, aby nedošlo k poškození/znehodnocení zboží např. zašpinění od přepravy, zmoknutí atd.

8) Odstoupení od objednávky

Pokud je zboží atypické (na objednávku), upravené dle přání zákazníka na přesnou nestandartní míru, nebo dodávané na uvedenou adresu zákazníka (naším rozvozem nebo přepravní společností) budou zákazníku vždy účtovány nutné náklady s objednávkou spojené (doprava, manipulace atd.), i když zboží nepřevezme.

9) Vrácení zboží

Pokud zákazník chce vrátit zboží, tak peníze vracíme pouze v den nákupu zboží s manipulační přirážkou −10% z ceny vráceného zboží. Do 14 dnů od koupi vyměníme vrácené zboží za jiné zboží a materiál bez možnosti vrácení peněz s manipulační přirážkou −10 % z ceny vráceného zboží.

Podmínky vrácení:

  • zboží převezmeme zpět pouze po předložení dokladu o koupi
  • zboží musí být v originálním nerozbaleném a nepoužitém stavu
  • zboží nesmí být poškozené (navlhlé, špinavé, rozbalené ani jinak použité či jinak znehodnocené)
  • zboží musí být kompletní, nepoužité a schopné dalšího prodeje
  • Vrácení zboží se nevztahuje na drobné zboží.

V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží převzít. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nelze odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího považovat za řádné. Zboží bude vráceno na náklady odesílajícího kupujícího zpět.

9) Vznik kupní smlouvy

Kupní smlouva vzniká na základě závazné objednávky, na jejímž základě je následně realizován prodej zboží. Objednávka se stává závaznou ve chvíli přijetí objednávky prodávajícím. Pokud kupující nepřevezme objednané zboží, je povinen uhradit náklady spojené s expedicí a dopravou. Pokud kupující zruší objednávku na kterou je vystavena záloha, nemá právo na vrácení zálohy.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 12.6.2022

Karel Herzig, IČ: 04944909, DIČ: CZ8406224343

se sídlem: U Pramene 469/8, 671 81 Znojmo

kontaktní údaje: email: herzig@herzig.cz telefon: +420 603 143 373 www: www.herzig.cz